"สมาคมคณิตศาสตรศึกษา"

ข่าวประชาสัมพันธ์

 การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาครั้งที่ 3 วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2560
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครผ่านเว็บไซต์: http://tsmed.edu.cmu.ac.th/

   เมื่อวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมคณิตศาสตรศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ ร่วมจัดการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาในประเทศไทย สร้างความร่วมมือทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศมากกว่า 600 คน อ่านต่อ

การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาครั้งที่ 1